2019.112
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 26/3/2019
Ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης, θέρμανσης - λιπαντικών) για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για τα έτη 2019-2020

Καταληκτική ημερομηνία: 21/4/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 415.856,31 € (με ΦΠΑ)