2019.81
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Πρόσληψη Προσωπικού

Ανάρτηση: 14/3/2019
Προκήρυξη πρόσληψης Κτηνιάτρου ορισμένου χρόνου (υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019) στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Η Π.Ε. Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που εδρεύει στην Καρδίτσα.
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 16/3/2019 έως και 26/3/2019
.
Αναλυτικές πληροφορίες στη συνημμένη Προκήρυξη και στα Παραρτήματα της (που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της).

Καταληκτική ημερομηνία: 27/3/2019, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)