2019.79
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 12/3/2019
Συντήρηση και Κατασκευή Τεχνικών Στο Δρόμο Ροδιά - Γόννοι με Α/Α Συστήματος 80805

Καταληκτική ημερομηνία: 15/4/2019, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με ΦΠΑ)