2019.70
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 4/3/2019
Αντικαταστάθηκε από την 2019.87 ...(15/3/2019)

«Προμήθεια –Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα σε Γήπεδα», (Π.Ε. Τρικάλων)

Καταληκτική ημερομηνία: 18/3/2019, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 63.984,00 € (με ΦΠΑ)