2019.68
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 4/3/2019
Παροχή Υπηρεσιών Δειγματοληψιών και Εργαστηριακών αναλύσεων στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και επιφανειακών νερών για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων στην Π.Ε Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.


Καταληκτική ημερομηνία: 18/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 40.000,00 € (με ΦΠΑ)