2019.66
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 27/2/2019
«Καθαρισμός βλάστησης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας»

Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ 80465).

Καταληκτική ημερομηνία: 26/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)