2019.61
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 25/2/2019
Αποκατάσταση Οδού Παλαιόπυργου - Κουλούρα - Μεσσάγγαλα - Αιγάνη από θεομηνίαμε Α/Α συστήματος 80574

Καταληκτική ημερομηνία: 15/4/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 250.000,00 € (με ΦΠΑ)