2019.60
Τακτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 22/2/2019
Κωνωποκτονία στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας για το έτος 2019
α/α διακήρυξης 01/2019 - α/α ΕΣΗΔΗΣ 70813)

Καταληκτική ημερομηνία: 18/3/2019, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 148.000,00 € (με ΦΠΑ)