2019.59
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 22/2/2019
"Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Καρδίτσας (Γ" εργολαβία)"Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ 80463).

Καταληκτική ημερομηνία: 26/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 178.000,00 € (με ΦΠΑ)