2019.58
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 22/2/2019
"Βελτίωση - συντήρηση - αποκατάσταση ζημιών ορεινού οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2018-2019"
Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ 80461).

Καταληκτική ημερομηνία: 26/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)