2019.57
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 22/2/2019
"Διαγράμμιση οδοστρώματος σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Καρδίτσας"

Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ 80460).

Καταληκτική ημερομηνία: 19/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)