2019.22
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 21/1/2019
Καθαρισμός ρεμάτων νήσου Σκιάθου

Καταληκτική ημερομηνία: 15/2/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)

Τεύχη δημοπράτησης

Διευκρινίσεις [Ενημέρωση: 11/2/2019 1:20:26 μμ]