2019.1
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 7/1/2019
Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη χ.θ. 17+800, επί της Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης
Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 77392

Καταληκτική ημερομηνία: 4/2/2019, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 2.600.000,00 € (με ΦΠΑ)