Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
Η Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ" εφαρμογή:
1) Των παρ. 8 (α) και 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841 Β’ 2017)
3) Των αρ. 235/2018 και 2475/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας
A. Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Υποέργου 2 με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2019-2020», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) που χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με ΚΑ 2018ΕΠ51700003 της ΣΑΕΠ 517 και
B. Να διενεργήσει ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, την Παρασκευή 18.10.2019 και ώρα 09:00, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.

- Ανακοίνωση Στοιχείων Σύμβασης.