Χορήγηση Άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (χωρίς αποθηκευτικό χώρο) στον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Χορήγηση Άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικό χώρο, στον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Κωνσταντίνου με έδρα στην οδό Καραϊσκάκη 109, Τ.Κ.431 00, Δήμου Καρδίτσας και ΑΦΜ 140868357 με αρ.πρωτ.1858/08-10-2019 και ΑΔΑ: ΩΩΞ17ΛΡ-ΙΕΓ.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση της στο κοινό, ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδα, από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α).

ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 10-10-2019