Χορήγηση Άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, στην ΓΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Δημητρίου

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019
Χορήγηση Άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, στην ΓΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Δημητρίου με έδρα στην οδό Χαρ.Φλωράκη 73, Τ.Κ.431 00, Δήμου Καρδίτσας και ΑΦΜ 111630504 με αρ.πρωτ.1833/08-10-2019 και ΑΔΑ: 60Μ57ΛΡ-ΝΨΗ. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση της στο κοινό, ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδα, από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α).
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 09-10-2019