Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορέων και πολιτών για τη συμμετοχή τους στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010), όπως ισχύει, σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως γνωμοδοτικό όργανο, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία αποτελείται από:

- ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ