Χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης (λιανικής) στην ΚΑΝΤΕΡΕ ΕΙΡΗΝΗ, από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας

Τρίτη 9 Απριλίου 2019
Χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης (λιανικής) χωρίς αποθηκευτικό χώρο στην ΚΑΝΤΕΡΕ ΕΙΡΗΝΗ του Κωνσταντίνου με έδρα την Τ.Κ. Ρούσσου του Δήμου Καρδίτσας από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας (Tμήμα Xορήγησης Aδειών Aνάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ) με ΑΔΑ: 6Μ9Σ7ΛΡ-ΞΨΟ/08-04-2019.
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της στο διαδίκτυο (http://et.diavgeia.gov.gr) ενώπιον του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α).

- Απόφαση Χορήγησης Αδειας