Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019
H Περιφέρεια Θεσσαλίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου, να υποβάλλει σχετική αίτηση έως τη Παρασκευή 29.03.2019 . Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα και να συνοδεύεται από όλα τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του ν. 4070/12 (ΦΕΚ82/τ.Α΄/10-04-2012) δικαιολογητικά.