Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019
Η Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ" εφαρμογή:
1) Των παρ. 8 (α) και 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841 Β’ 2017)
3) Των αρ. 235/2018 και 2475/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας
A. Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του υποέργου 88 με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2018-2019», προϋπολογισμού 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.) που χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός και Προμήθεια για την Σήμανση, Στηθαία Ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτυού & Αποπληρωμή – Ολοκλήρωση Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (πκ2013ΕΠ01700013)» με Κ.Α. 2014ΕΠ51700018 της ΣΑΕΠ 517 και
B. Να διενεργήσει ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, την Τρίτη 19.03.2019 και ώρα 09:00, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.

- Ανακοίνωση Στοιχείων Σύμβασης