(Νέα) Πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέα άδεια ΕΔΧ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ, Π.Ε. Καρδίτσας

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ , σύμφωνα με το Ν.4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
και ώρα 15.00 μ.μ.