Πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέα άδεια ΕΔΧ ή μετατροπή άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε ΕΙΔΜΙΣΘ και αντίστροφα, Π.Ε. Καρδίτσας

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ Αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ και αντίστροφα, σύμφωνα με το Ν.4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


( Ανακλήθηκε. ΑΔΑ Απόφασης ανάκλησης: 6Θ7Π7ΛΡ-Μ1Ν )