Χρηματοδότηση των επιπτώσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

10/7/2019
Πρωτότυπος τίτλος (ENG): Financing impact on regional development of cultural heritage valorization
FINCH Συν. Προϋπ/σμός: 1.465.165,00€
Περίληψη
Σκοπός της πρότασης είναι η προστασία, ανάδειξη, διαχείριση και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την υποστήριξη χρηματοδοτικών εργαλείων (μικροδάνεια, crowdfunding κλπ), προκειμένου να τονωθεί η ιδιωτική συμμετοχή, κυρίως νέων και καινοτόμων επιχειρηματιών και ΜΚΟ, σε λύσεις συνεργασίας ιδιωτικού-δημοσίου τομέα Οι επενδύσεις στην πολιτιστική κληρονομιά, στο πλαίσιο μιας εδαφικής στρατηγικής, πρέπει να συμβάλλουν τόσο στην ανάπτυξη ενός ενδογενούς δυναμικού όσο και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Η διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό είναι συχνά ανεπαρκής. Οι δημόσιοι οργανισμοί προσπάθησαν να ανακόψουν αυτήν την τάση εισάγοντας διάφορα μέσα για την αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα). Ωστόσο, η έλλειψη οικονομικών πόρων και το πρόβλημα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση εμποδίζουν τη συμμετοχή ορισμένων ιδιωτικών φορέων, κυρίως μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή νέων επιχειρηματιών. Η πρόκληση είναι κοινή στην Ευρώπη και στόχος είναι να αναζητηθούν κοινές λύσεις μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της συμμετοχής διαφορών φορέων και την επιρροή σχετικών κέντρων αποφάσεων
...
Στόχοι
- να στηρίξει τις δημόσιες αρχές στην αύξηση των διαθέσιμων πόρων για επενδύσεις στη διατήρηση, προστασία και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς (μέσω μεθοδολογικών εργαλείων για τον καθορισμό και την υιοθέτηση ελαφρών χρηματοδοτικών μέσων)
- τη δημιουργία ευνοϊκότερων περιφερειακών πλαισίων για την ενίσχυση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα στον τομέα της διατήρησης, αποκατάστασης, αξιοποίησης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς
- να ενισχυθεί ο ρόλος όλων των ενδιαφερομένων μελών, επιτρέποντας την υιοθέτηση περιφερειακών σχεδίων δράσης για τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών και την ευαισθητοποίηση των πολιτικών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.
Χρονοδιάγραμμα: 1/6/2018 - 30/11/2022Διάρκεια: 54 μήνες
Εταίροι / Partners
 
 
Διακριτικός Τίτλος
Προϋπ/σμός
Ιταλία
Περιφέρεια Piemonte - Διεύθυνση Οικονομικών Πόρων και Περιουσιακών Στοιχείων  [Συντ]
337.000,00€
Γερμανία
Αναπτυξιακή Τράπεζα της Σαξονίας-Άνχαλτ
223.950,00€
Φινλανδία
Περιφερειακό Συμβούλιο της Νότιας Οστροβοθνίας
197.600,00€
Ιταλία
Πανεπιστήμιο του Τορίνο - Τμήμα Διοίκησης
178.950,00€
Ισπανία
Διοικητική Αρχή της La Rioja
158.725,00€
Ρουμανία
Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Νοτιο-Δυτική Ολτένια
139.425,00€
Πολωνία
Περιφέρεια Lodzkie
119.250,00€
Ελλάδα
Περιφέρεια Θεσσαλίας
110.265,00€
Σχετικό Υλικό - Δημοσιότητα