Υποστήριξη των αγροτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενισχύοντας την ανταγωνιστηκότητα μέσω της καινοτομίας

7/6/2019
Πρωτότυπος τίτλος (ENG): Regional policies for innovation driven competitiveness and growth of rural SMEs
INNOGROW Συν. Προϋπ/σμός: 1.574.322,00€
Κατηγορία: INTERREG EUROPE 2014-2020
Περίληψη
Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι αγροτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε ευρωπαικό επίπεδο, χρειάζεται να θιοθετήσουν καινοτόμες λύσεις και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ώστε να επιτύχουν αύξηση της παραγωγικότητας και πρόσβαση σε νέες αγορές. Κρίσιμοι παράγοντες για τη διάδοση της καινοτομίας στη γεωργία είναι ενδυνάμωση των περιφερειακών διοικήσεων, ώστε να υλοποιούν καινοτόμες πολιτικές που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ θα υποβοηθήσει κατά συνέπεια την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι περιφέρειες έχουν την ικανότητα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον εκσυχρονισμό των υφιστάμενων αγροτικών ΜμΕ, και στην προώθηση των καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων. Οι περιφερειακές πολιτικές μπορούν να υποστηρίξουν παρεμβάσεις για την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών ΜμΕ, όπως κίνητρα που προωθούν τη βιολογική γεωργία, τη γεωργία ακριβείας και διατήρησης της ποιότητας των εδάφων, την υδροπονία, την επιλεκτική αναπαραγωγή και τις διαδικασίες σίτισης και την ενίσχυση της κτηνορτροφίας βάσει των τοπικών συνθηκών. Σε επίπεδο διαχείρισης, οι περιφέρειες μπορούν να προωθήσουν τη διαφοροποιήση της παραγωγής των καλλιεργειών και κτηνοτροφικών προιόντων, καθώς και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες που οδηγούν σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.
...
Στόχοι
• Αύξηση της ικανότητας των περιφερειακών διοικήσεων να εφαρμόζουν αποτελεσματικά πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστηκότητας των ΜμΕ, τονώνοντας την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και τεχνολογιών από τις ΜμΕ στις αγροτικές περιοχές.
• Ενημέρωση για την επίδραση των μέτρων περιφερειακής πολιτικής.
• Ξεκλείδωμα περιφερειακών επενδύσεων για την προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών και την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων που θιοθετούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα κατάλληλα για την καινοτομία.
• Βελτίωση των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστηκότητας των ΜμΕ στις αγροτικές περιοχές σχετικά με την παραγωγή και εμπορία προιόντων.
• Συγκέντρωση καλών πρακτικών και δημιουργία νέας γνώσης μέσω μελετών, ερευνών και αναλύσεων.
• Δραστηριότητες διάχυσης.
Χρονοδιάγραμμα: 1/2/2019 - 31/12/2020
Εταίροι / Partners
 
 
Διακριτικός Τίτλος
Προϋπ/σμός
Ελλάδα
Περιφέρεια Θεσσαλίας  [Συντ]
250.421,00€
Ιταλία
Region of Lombardia
184.453,00€
Ιταλία
Chamber of Commerce of Molise
180.520,00€
Σλοβενία
Regional Development Agency of Gorenjska, BSC Business Support Centre L.t.d. , Kranj
175.819,00€
Ουγγαρία
Pannon Novum West – Transdanubian Regional Innovation Agency
173.359,00€
Ηνωμένο Βασίλειο
Newcastle University, School of Agriculture, Food & Rural Development
168.752,00€
Τσεχία
The Regional Development Agency of the Pardubice Region
152.813,00€
Βουλγαρία
Stara Zagora Regional Economic Development Agency
149.991,00€
Λετονία
Zemgale planning region
129.960,00€
Σχετικό Υλικό - Δημοσιότητα