ΣΜΠΕ 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατ. Διαμερίσματος Δυτ.Μακεδονίας

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL 09)
Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  • EL09_1REV_P18_SMPE_v02.pdf [11.076 KB]
  • README_EL09.doc [42 KB]