ΣΜΠΕ 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατ. Διαμερίσματος Αν.Στερεάς Ελλάδας

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): "1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL 07)"
Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017