ΑΕΠΟ & ΣΔΕΑ για Λατομείο βιομηχανικού ορυκτού της «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», Δ. Τεμπών

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019
Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και έγκρισης Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της δραστηριότητας «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (άργιλος πλινθοκεραμοποιίας), φερόμενου φορέα εκμετάλλευσης «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», σε έκταση εμβαδού 20.946,48 τ.μ., στην Τ.Κ. Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος, του Δ. Τεμπών, στην Π.Ε. Λάρισας».
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 23 Απριλίου 2019