«Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην Χ.Θ. 17+800, επί της Ε.Ο. Λάρισας - Κοζάνης», mis5033238 2018ΕΠ00610054,2018ΕΠ00610055

28/1/2019
Προϋπολογισμός: 2.803.687,67€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά στην κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου και παράπλευρου δικτύου επί της Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) Λάρισας Κοζάνης, που
αποτελεί τμήμα του δευτερεύοντος Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της χώρας, και συγκεκριμένα στη συμβολή της Ε.Ο με την
προβλεπόμενη περιφερειακή οδό του Τυρνάβου, στη ΒΑ είσοδο του οικισμού. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι 650m και
περιλαμβάνει τις απαιτούμενες προσαρμογές στις υφιστάμενες οδούς.
Φωτογραφικό υλικό