«Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1», mis 5022251 2018ΕΠ00610053

28/1/2019
Προϋπολογισμός: 698.725,89€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά σε εργασίες προσβάσεων, διανοίξεων και κατασκευής πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων στο τμήμα της περιοχής
παρέμβασης που καταλαμβάνει η αποστραγγιστική τάφρος Ι1 μεταξύ των συνοικιών Νέας Σμύρνης και Α.Τ.Α. (από Γέφυρα Αεροδρομίου
έως Γέφυρα ΟΣΕ). Βασικό στοιχείο οργάνωσης αποτελούν οι διαδρομές για πεζούς και ποδήλατα, που διαπερνούν κατά μήκος την
περιοχή και σηματοδοτούν τους επιμήκεις άξονες κίνησης του πάρκου. Ανάλογα με τις κλίσεις του εδάφους δημιουργούνται υπαίθριοι
χώροι - πλατώματα. Το υπάρχον φυσικό πράσινο εξυγιαίνεται και η κοίτη καθαρίζεται. Οι διαδρομές κατά μήκος της τάφρου
διαμορφώνονται σε δύο βασικές στάθμες που αντιστοιχούν στο υφιστάμενο ανάγλυφο του εδάφους με μικρές αποκλίσεις.
Φωτογραφικό υλικό