«Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας Τρικάλων», mis5032635 2018ΕΠ00610052

28/1/2019
Προϋπολογισμός: 317.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο κτίριο του
Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας (επιφανείας περί τα 1.400 τ.μ.). Η αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων αφορά κυρίως στο εσωτερικό
του κτιρίου και ειδικότερα στην επίλυση των προβλημάτων της υγρασίας, των εκτεταμένων φθορών των δαπέδων και της ομαλής
λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Φωτογραφικό υλικό