Προμήθεια 10 ασθενοφόρων 4Χ2 και 2 κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, mis5008084, κωδ ΠΔΕ2017ΕΠ00610039

28/1/2019
Προϋπολογισμός: 961.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά στην προμήθεια ένδεκα (11) ασθενοφόρων οχημάτων τύπου "B" και δύο (2) τύπου "C", για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στη Θεσσαλία. Πρόκειται για 13 οχήματα ""VAN"" κλειστού τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων CEN EN 1789 για ασθενοφόρα τύπου ""Β"" και "C". Το ασθενοφόρο τύπου ""Β"" έχει την δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και διακομιδής του πάσχοντος και δυνητικά (σε έκτακτες περιστάσεις) μεταφορά και υποστήριξη δύο ασθενών. Επίσης προβλέπονται: ανάλογο ύψος του εσωτερικού χώρου του θαλάμου ασθενούς, ώστε να επιτρέπει την παροχή αποτελεσματικής διασωστικής παρέμβασης (και ιατρικής για τα τύπου "C") , όταν επιβάλλεται, κατά την διακομιδή του ασθενούς, κατάλληλη εσωτερική διαρρύθμιση και σχεδιασμός του θαλάμου ασθενούς, που να επιτρέπει την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του χώρου, από εργονομικής άποψης. Διασφαλίζονται επιπροσθέτως οι μικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις που καθιστούν τα οχήματα ευέλικτα στην κίνηση σε πόλεις. Τέλος, διαθέτουν επαρκή ισχύ κινητήρα για να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές τους ανάγκες.
Φωτογραφικό υλικό