Προμήθεια Ιατροτεχνολογικου Εξοπλισμού για ΤΟ Γ.Ν. Τρικάλων mis5004318 ,κωδΠΔΕ2017ΕΠ00610027

28/1/2019
Προϋπολογισμός: 120.156,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση σε λειτουργία του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: -Δέκα (10) μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού αιμοδιαδιήθησης και on-line μεθόδων για την Μοναδα Τεχνητού Νεφρού -Φορητό Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας , τύπου Α.
Φωτογραφικό υλικό