Κατασκευή 22ΟΥ Νηπιαγωγείου Τρικάλων mis5003305 ,κωδΠΔΕ2017ΕΠ00610022

28/1/2019
Προϋπολογισμός: 660.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Κατασκευή του 22ου νηπιαγωγείου Τρικάλων, χωρητικότητας 50 νηπίων, σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό σχολικών κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας, τηρουμένων όλων των προδιαγραφών
Φωτογραφικό υλικό