Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου mis5003116, κωδΠΔΕ 2017ΕΠ00610018

24/1/2019
Προϋπολογισμός: 112.320,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ) που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες με βάση τις εκάστοτε ανάγκες ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Σκοπέλου προχωρά στη δημιουργία δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου». Η παρούσα πράξη αφορά στη λειτουργία της δομής για 3 έτη.
Φωτογραφικό υλικό