Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας, mis 5001190, κωδ ΠΔΕ2017ΕΠ00610011

24/1/2019
Προϋπολογισμός: 3.291.177,99€
ΕΣΠΑ 2014-20

Στόχος της πράξης είναι να συμβάλλει στην οριστική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη της Καλαμπάκας με το πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης το οποίο δεν εξασφαλίζει ούτε την επάρκεια ούτε την απαιτούμενη ποιότητα νερού και δεν πληροί τους βασικούς κανόνες υγιεινής (καθημερινές θραύσεις και ανεπιθύμητες εισροές στο δίκτυο). Προβλέπεται αφενός η αντικατάσταση μεγάλου μέρους του υπάρχοντος δικτύου και αφετέρου η επέκτασή του προκειμένου να συμπεριλάβει και νεοεντασσόμενες στον πολεοδομικό ιστό περιοχές. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης , πλήρως συμβατό με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (σε επίπεδο εξοικονόμησης νερού, ελέγχου ποιότητας νερού, κλπ) που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα.
Φωτογραφικό υλικό