Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης mis5001279 κωδΠΔΕ2017ΕΠ00610008

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 155.022,82€
ΕΣΠΑ 2014-20

Με την πράξη ολοκληρώνεται η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης εντός της οριοθέτησης της Τοπικής Κοινότητας Ελάτης, με παρεμβάσεις σε δύο Ζώνες : την Κέντρο Υψηλή (Κ.Υ.) και την Υψηλή Ζώνη (Υ). Οι διάμετροι των αγωγών καθώς και οι ατμόσφαιρες σε κάθε οδικό τμήμα, φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο της οριζοντιογραφίας του έργου.
Φωτογραφικό υλικό