4ο Τμήμα Αποχέτευσης Ακάθαρτων Υδάτων Πυργετου - Κρανιας, mis5002202, 2017ΕΠ00610001

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 1.736.585,70€
ΕΣΠΑ 2014-20

Με χρηματοδότηση του Γ" ΠΕΠ Θεσσαλίας - της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, καθώς και του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, κατασκευάστηκαν η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και τα 2/3 του αποχετευτικού δικτύου Πυργετού καθώς και ο εξωτερικός αγωγός σύνδεσης Κρανιάς – Πυργετού. Η συγκεκριμένη πράξη αφορά την κατασκευή τμήματος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. Πυργετού που δεν έχει κατασκευαστεί, καθώς και ολόκληρου του εσωτερικού δικτύου Κρανιάς. Ο οικισμός Κρανιάς και το τμήμα του Πυργετού που δεν έχει ολοκληρωθεί, στερούνται αποχετευτικού συστήματος, και τα λύματα αποχετεύονται σε μεμονωμένους απορροφητικούς βόθρους, όπου αποσυντίθενται και διηθούνται στο έδαφος. Επίσης σε κάποιες περιοχές του Πυργετού αλλά και του οικισμού Κρανιάς έχει κατασκευαστεί ένα υποτυπώδες δίκτυο αγωγών μέσω του οποίου τα λύματα αποχετεύονται στα παρακείμενα ρέματα και ιδιαίτερα στο ρέμα της Ζήγρας του οποίου τα ύδατα εκβάλλουν στον Πηνειό Ποταμό.
Φωτογραφικό υλικό