Επιχορήγηση ΑΜΚΕ συνειρμός κοινωνικής αλληλεγγύης για την υλοποίηση της πράξης "Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό παντοπωλείο και κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Τρικκαίων", mis 5002974, κωδ ΠΔΕ2016ΕΠ00610046

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 243.360,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η προτεινόμενη Πράξη με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικκαίων», εντάσσεται αφενός στην ευρύτερη στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εμβάθυνση της κοινωνικής συνοχής (για την προγραμματική περίοδο 2014-2020), αφετέρου στις ανάγκες της τρέχουσας περιόδου της χώρας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών εθνικής εμβέλειας που συμβάλουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και στην κοινωνική ένταξη. Μέσω της προτεινόμενης Πράξης και των υποέργων της, υποστηρίζεται η συνέχιση της λειτουργίας 2 υφιστάμενων δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο), οι οποίες – ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο (Δήμος Τρικκαίων) - δημιουργούν οικονομικές και κοινωνικές οικονομίες κλίμακας στο πεδίο παρέμβασης.Η Πράξη στοχεύει στην ανακούφιση των συνεπειών της φτώχειας μέρους των κοινωνικών ομάδων του Δήμου Τρικκαίων, (τουλάχιστον 200 ωφελούμενοι) που πλήττονται ή απειλούνται εντονότερα από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες που θα προσφέρονται/παρέχονται από την έγκριση συνέχισης υλοποίησης της Πράξης.
Φωτογραφικό υλικό