«ΕΠ. Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: "Κατασκευή Τμήματος Παράκαμψη Συκεώνας"», mis5023738, 2018ΕΠ00610020, 2018ΕΠ00610021

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 33.770.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η κατασκευή της Παράκαμψης Συκεώνας με μήκος 4,50 χλμ. Ειδικότερα περιλαμβάνονται:
-Κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 4,50Km.
-Κατασκευή παράπλευρου δικτύου – αγροτικού δικτύου εκατέρωθεν της κύριας αρτηρίας.
-Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων. Ενός μεγάλου, επί της αρτηρίας στην αρχή της χάραξης (ο οποίος θα εξυπηρετεί την πρόσβαση της
Συκεώνας για αυτούς που κινούνται από και προς Καρδίτσα) και ενός μικρού στο τέλος της χάραξης, εκτός αρτηρίας, για τη σύνδεση
τοπικής παράπλευρης οδού και της εξόδου από την αρτηρία με την υφιστάμενη οδό που οδηγεί δυτικά προς τη Συκεώνα.
-Κατασκευή της γέφυρας του ποταμού Ενιπέα στην Χ.Θ. 4+137.
-Κατασκευή κάτω διάβασης οδού Συκεώνα – Μικρό Βουνό στην Χ.Θ. 5+744.
-Κατασκευή άνω διάβασης στην Χ.Θ. 6+999.
-Κατασκευή έργων αποστράγγισης (τριγωνική τάφρος (gutter) στο έρεισμα της οδού, εκατέρωθεν του πρανούς τραπεζοειδείς τάφροι
(επενδυμένοι ή όχι), κιβωτοειδείς οχετοί για την συνέχιση των υφιστάμενων αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής όπου διακόπτεται
από το σώμα της οδού, κατασκευή καναλιού κατά μήκος της οδού.
-Σήμανση των οδών και των κόμβων, οριζόντια και κατακόρυφη.
-Ασφάλιση των οδών με την τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων.
-Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού της αρτηρίας και των τεχνικών
Φωτογραφικό υλικό