Αντιπλημμυρικά Έργα στον Ποταμό Μέγα της ΠΕ Καρδίτσας ,mis5003538 ,κωδ ΠΔΕ2016ΕΠ00610040,2016ΕΠ00610039

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 2.710.198,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά σε «τμηματοποιημένο» έργο αντιπλημμυρικής προστασίας που ξεκίνησε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος 2007-2013» / Άξονας 4 (Θεσσαλία) με τίτλο "Αντιπλημμυρικά Έργα στον Ποταμό Μέγα της ΠΕ Καρδίτσας". Στο σύνολο του αφορά την προστασία των πεδινών περιοχών και οικισμών της Μαραθέας, Πεδινού, Καλογριανών και Ριζοβουνίου από το συχνό φαινόμενο των ανεπιθύμητων υπερχειλίσεων και πλημμυρών του ποταμού "Μέγα". Ιδιαίτερα, ο οικισμός της Μαραθέας βρίσκεται σε μεγάλο τμήμα του κάτω από την Ανώτατη Στάθμη Ύδατος (ΑΣΥ) της ροής του ποταμού "Μέγα" και συνεπώς επηρεάζεται από τις κατακλύσεις του σε περίπτωση πλημμύρας
Φωτογραφικό υλικό