«Δίκτυο Αποχεύτευσης Ακάθαρτων, Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσης Εκροής του Οικισμού Καλών Νερών Δ.Ε. Μηλέων Δήμου Νοτίου Πηλίου», mis5010802, 2018ΕΠ00610018

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 5.718.861,79€
ΕΣΠΑ 2014-20

Αντικείμενο της πράξης είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων του οικισμού «Καλά Νερά» του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Η πράξη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους κατασκευαστικές εργασίες:- Το Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης - Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων - Τον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ- Τον αγωγό διάθεσης. Υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη των εσωτερικών δικτύων και προμελέτη της ΕΕΛ. Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα:1. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου και 2. Δίκτυο αποχεύτευσης ακάθαρτων Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου.
Φωτογραφικό υλικό