«Κατασκευή Δικτύων Αποχεύτευσης Ακάθαρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στην Τ.Κ. Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου», mis5010807, 2018ΕΠ00610017

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 4.898.572,44€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά στην κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον οικισμό του Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου και θα υλοποιηθεί με 2 (δύο) υποέργα.
Με το Υποέργο 1 θα κατασκευαστούν: 9.220 μ αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται καταθλιπτικός αγωγός μήκους 926 μ., 200 φρεάτια ελέγχου του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και 1 αντλιοστάσιο αποχέτευσης ακαθάρτων. Επίσης θα κατασκευαστούν 615 τεμ. παροχές σύνδεσης με τα αντίστοιχα φρεάτια πεζοδρομίου για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυοαποχέτευσης ακαθάρτων, το κόστος των οποίων είναι μη επιλέξιμο και θα καλυφθεί από τον κύριο του έργου. Με το Υποέργο 2 θα κατασκευαστεί 1 Μονάδα επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) και 290 μ. αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη (ποταμός Τιταρήσιος).
Φωτογραφικό υλικό