Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της πράξης "Συνέχιση λειτουργίας Κ.Δ.Η.Φ. ΑΜΕΑ Βόλου, mis 5001415, κωδ ΠΔΕ2016ΕΠ00610029

23/1/2019
Προϋπολογισμός: 432.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Το έργο (πράξη) "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Η.Φ. ΑΜΕΑ ΒΟΛΟΥ" αποτελεί πρόταση επιχορήγησης της ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ για τη συνέχιση του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης για Άτομα με Αναπηρίες στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου, δομή η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013.
Φωτογραφικό υλικό