«Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υποδομων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων», mis 5022174, 2018ΕΠ00610014

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 1.176.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία για χρήση μαζί με τα συνοδευτικά παρελκόμενα εξαρτήματα για την σωστή χρήση τους καθώς και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (εγχειρίδια χρήσης κ.α.) και την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
Φωτογραφικό υλικό