«Προμήθεια εξοπλισμού Μηχανήματος Λιθοτριψίας Laser για την Ουρολογική Κλινική του Γ. Ν. Λάρισας», mis5023177, 2018ΕΠ00610013

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 50.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά σε προμήθεια ενός (1) Μηχανήματος Λιθοτριψίας Laser για την Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας το οποίο λόγω αυξημένων αναγκών, θα προσφέρει αναβάθμιση των υπηρεσιών χειρουργείου με μείωση της νοσηλείας των επιπλοκών και του χειρουργικού χρόνου. Δεν συνδέεται με άλλα μηχανήματα και δεν εξαρτάται η λειτουργία του απο άλλα μηχανήματα.
Φωτογραφικό υλικό