«Προμήθεια εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού», mis5022194, 2018ΕΠ00610012

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 150.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η Πράξη αφορά σε προμήθεια δέκα (10) Μηχανημάτων μονάδας Τεχνητού Νεφρού κλασικής αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και ON-LINE μέθοδων. Τα μηχανήματα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, θα φέρουν σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα διαθέτουν αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, θα χρησιμοποιούν φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων και γενικά θα θα είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Φωτογραφικό υλικό