«Προμήθεια εξοπλισμού καρδιολογικής κλινικής (Στεφανιογράφος) - Γ.Ν.Βόλου», mis5021961, 2018ΕΠ00610009

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 690.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η Πράξη αφορά σε προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρους Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου.
Η εγκατάσταση θα υλοποιηθεί σε υπάρχοντα διαθέσιμο χώρο στην παλαιά πτέρυγα του νοσοκομείου που διαθέτει τις απαιτούμενες
υποδομές σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.
Φωτογραφικό υλικό