«Προμήθεια δύο κλιβάνων αποστείρωσης ατμού 550 λίτρων για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας», mis5021795, 2018ΕΠ00610008

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 220.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια δύο νέων κλιβάνων αποστείρωσης ατμού για την κάλυψη χρόνιων αναγκών της
Κεντρικής αποστείρωσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και επομένως και των αναγκών των χειρουργείων του. Οι
δύο κλίβανοι θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 550 λίτρων έκαστος και κατάλληλοι για υγρή αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων,
πορώδους υλικού, ιματισμού, επιδεσμικού υλικού, θερμοευαίσθητων υλικών, ελαστικών σε θερμοκρασίες αποστείρωσης 134o C και 121o
C σε ανάλογες πιέσεις. Οι κλίβανοι θα αντικαταστήσουν ισάριθμους πεπαλαιωμένους κλιβάνους που δεν υποστηρίζονται πλέον από τον
κατασκευαστικό οίκο.
Φωτογραφικό υλικό