«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας», mis5021754, 2018ΕΠ00610007

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 260.800,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι αφενός η προμήθεια νέων ειδών (υπέρηχος, αναπνευστήρας) αλλά και η αντικατάσταση
εξοπλισμού παρωχημένης τεχνολογίας (κεντρικός σταθμός, αντλίες έγχυσης σύριγγας και ορού, κλίνες νοσηλείας και συνοδά στρώματα,
ηλεκτροκαρδιογράφος) για την κάλυψη χρόνιων αναγκών της Μονάδας Στεφανιαίας Νόσου του Νοσοκομείου.
Φωτογραφικό υλικό