Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σε οικισμούς των Δ.Ε. Κράννωνα και Νίκαιας, mis 5000661, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610027

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 627.433,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Φύλλου και συγκεκριμένα 13.365 μ DN 63mm/PN 16 atm, 445 μ DN 90mm/PN 16 atm, 225 μ DN 125mm/PN 16 atm, 320 μ DN 140mm/PN 16 atm με τα απαραίτητα φρεάτια χειρισμού δικλείδων για λόγους εξασφάλισης της επάρκειας πόσιμου ύδατος.
Φωτογραφικό υλικό